VI ER DEMOCRACY X

I 2023 blev Teknologirådet og DeltagerDanmark lagt sammen.
Nu hedder vi DEMOCRACY X, med fokus på teknologi, samfund og bæredygtighed.

Vores erfaring og kompetencer
Teknologirådet og DeltagerDanmark har samlet kræfterne til én organisation, DEMOCRACY X, for med stor viden og kapacitet at kunne støtte samfundets aktører i at løse de store udfordringer med demokrati, teknologi og klima.

Vi er cirka 50 specialister i borgerinddragelse, facilitering og samfundsforandring.

Vi er etableret som erhvervsdrivende fond for at gøre en forskel for samfund, borgere og klode. Vores ydelser skal finansieres, men pengene går alene til løn, drift og udvikling – vi skal ikke levere overskud til nogen.

Det er vores erfaring og analyse, at vi skal gange de store samfundsudfordringer med demokratisk inddragelse for at lykkes.

Vi arbejder missionsdrevet med at udvikle mangeårige programmer på tre store samfundsudfordringer: 1. Overskridelsen af de planetære grænser, 2. Den teknologiske acceleration, 3. Behovet for demokratisk oprustning.
Mere her  
Om Teknologirådet
Teknologirådet har siden 1980’erne været toneangivende for at udvikle og udbrede demokratiets evne til at samle borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere om fx teknologiske nybrud og grøn omstilling. Især de sidste 10 år har Teknologirådet etableret sig som en internationalt ledende organisation med nogle af Europas førende eksperter i borgerinddragelse og deltagelse.
Om DeltagerDanmark
DeltagerDanmark har siden midten af 2010’erne etableret sig som ekspert i at organisere fællesskaber og styrke borgergruppers, myndigheders og organisationers evne til at nå faglige og politiske mål gennem borgeres, medlemmers og medarbejderes deltagelse. DeltagerDanmark har bl.a. trænet meningsdannere, ildsjæle, tillidsrepræsentanter, ledere og andre for at bygge organisationers handlekraft og gennemslagskraft op. DeltagerDanmark har været fødselshjælper for nye foreninger som Modstrøm og Grønne Nabofællesskaber og udviklet Den Nationale Klimahandledag som vokser år for år.

Hvad er vores tilgang?

Vores nye organisation placerer sig indenfor det bredere og voksende tematiske område, der ser inddragelse og deltagelse som løsningsmodeller på tidens helt store samfundsmæssige udfordringer i forhold til bæredygtighed, teknologiudvikling, demokratisk innovation og systemarbejde.

Vores værktøjskasse af demokratiske metoder kombinerer 30 års erfaringer med den nyeste forskning. I tæt samspil med danske og internationale myndigheder, forskere, organisationer og lokalsamfund udvikler og forfiner vi metoder for, hvordan man overkommer træghed og uenigheder og skaber nye fremskridt.

Vi søger at skubbe til positive sociale tippepunkter

når vi sammen med forskere og praktikere ude og hjemme prøver at forstå og fremme de dynamikker og virkemidler, der kan realisere positive sociale tippepunkter både lokalt og nationalt indenfor bæredygtig omstilling af vores fødevaresystem.

Vi arbejder med inddragelsesmetoder

der bygger bro mellem beslutningstagere i offentlige myndigheder og det private erhvervsliv, eksperter, samt personer og grupper, der berøres af beslutninger.

Vi er den tiende største danske modtager af EU's forskningsmidler herhjemme

og hjælper forskere og myndigheder med at rette teknologiudvikling og forskning mod samfundets behov.

Vi arbejder med at fremme deltagelse

 forstået som borgeres, medlemmers og medarbejderes engagement og evne til at handle sammen på fælles problemer og drømme i forpligtende fællesskaber.

Vi arbejder med at skabe langtidsholdbare løsninger

på dagsordener, som brydes af mange interesser.

Vi skaber offentlige møder og forbindelser mellem mennesker

der udbygger tillid frem for at tære på den.

Vi arbejder med systemiske briller

og hjælper aktører med at gentænke eller supplere den underliggende forandringsteori eller vanetænkning og forløse de potentialer, der kan realisere positive sociale tippepunkter.

Vi spørger gerne, hvorfor problemet overhovedet består?

Hvilke mekanismer, relationer eller forestillinger opretholder problemet? Hvem har ressourcerne til at løse det, og hvad afholder dem fra at handle? Vi lytter dybt med spørgsmål der søger at trænge bagom fænomenerne og forstå de grundlæggende potentialer til løsninger, der kan få folk med.

Nyheder og events

Vær med i tidens vigtigste samtaler

Vi kan ikke løse samfundsudfordringerne i isolation. Derfor inviterer vi beslutningstagere, eksperter og borgere med til en samtale om, hvordan udfordringerne og det afgørende årti ser ud fra jeres sted. Derfor vil vi den kommende tid samle nøgleaktører til en række events. De fleste er knyttet til de helt konkrete projekter og programmer, vi fylder vores hoveder, hænder og hjerter med – men hvor der som regel er plads til flere.

Kom til morgenmøde om AI i arbejdslivet

Hvordan skaber vi gode vilkår for udvikling og succesfuld implementering af AI i arbejdslivet? Vi inviterer alle interesserede aktører til dialog og fælles refleksion om, hvordan vi kan tage styring på udviklingen via samarbejde, deltagelse og inddragelse.

Læs mere

Vi løser tidens udfordringer gennem demokratisk inddragelse for at øge holdbarhed og hastighed.

Sig goddag til Democracy X – en ny organisation skabt ved sammenlægningen af Teknologirådet og DeltagerDanmark.

Læs mere

Danskere går sammen landet over på Danmarks nationale Klimahandledag

Dagen igennem torsdag d. 25. april 2024 vil der blive plantet skoleskove, bygget kvashegn, spist grønne fællesmiddage og startet samtale over frokostbordene i landets kantiner: Hvad kan vi gøre anderledes?

Læs mere

KRONIK: Vi lever i det afgørende årti for civilisationen

Klimaforandringerne og den kunstige intelligens sætter vores demokratiske institutioner og beslutningsprocesser under et hidtil uset pres. Det er kvaliteten af vores beslutningsprocesser – ikke teknologien – der afgør, om vi oplever at stå styrket eller voldsomt svækket efter dette afgørende årti.

Læs mere

Hvordan kan vi accelerere overgangen til bæredygtige madvaner?

14. maj inviterer vi til en event om positive sociale tippepunkter i fødevaresektoren.

Læs mere

De tre store samfundsudfordringer

DEMCORACY X vil arbejde med at samle partnerskaber rundt om tre store udfordringer:

1. Planetære grænser
Om vi snakker klima, natur og biodiversitet eller hvad vi skal spise i en mere bæredygtig fremtid, så skal vi have helt anderledes fat, hvis vi skal lykkes med at skabe et bæredygtigt samfund. Vi har overskredet 6 ud af 9 planetære grænser. Hvis den kritiske udvikling skal vendes, skal vi erkende, at det i lige så høj grad er en kulturel som en teknologisk udfordring. Det handler nemlig ikke kun handler om afsavn, men også om at så frø til nye ideer om det gode liv. Lige fra de lokale fællesskaber til de nationale samtaler.

I transformationen til et samfund i pagt med naturen er kunsten for beslutningstagere og folkevalgte derfor at bruge demokratiske metoder til at få alle med. Det kan nemlig øge holdbarhed og hastighed at inddrage tidligt.  

Det er egentligt ret enkelt. I et rustent demokrati kommer vindmøllerne ikke op. De gode grønne intentioner dræbes i træghed og modvind.
2. Mennesker, teknologi, og den teknologiske acceleration
Teknologien i vores samfund er med til at bestemme, hvordan vi organiserer velfærd, politik, sundhed og demokratisk deltagelse – og hvordan vi omgås med og forstår hinanden. Udvikling og brug af teknologi foregår ofte uden debat om- og vurdering af dens konsekvenser og ønskværdighed. Accelerationen gør det svært for lovgiverne at følge med udviklingen og give plads til at samfundshensyn bliver styrende. Det skygger for de mange afgørende valg, de teknologiske muligheder stiller os overfor.

Teknologirådet blev skabt for snart 40 år siden præcis med den opgave at udvikle de metoder og arbejdsprocesser, der hjælper både beslutningstagere, forskere, borgere og teknologiudviklere med at samles i en fælles rådslagning: Hvad mener borgerne er acceptabel brug af nye genteknologier? Hvad bekymrer medarbejderne sig om, når det kommer til beslutningsunderstøttende AI? Hvis misinformation er et accelererende problem, hvordan kan vi så bruge kunstig intelligens til at give borgerne værktøjer til at skelne skidt fra kanel?

Det er de store spørgsmål, vi arbejder praktisk og konkret med til hverdag. For os er det er ikke kun et spørgsmål om, hvad vi kan med ny teknologi. Det starter med, hvad vi vil.
3. Demokratisk oprustning
Det er ikke kun teknologiske nybrud og truende miljøkriser, der udfordrer demokratiet. Demokratiet i sig selv er også til eksamen i disse år. Både ude og hjemme knirker det.

Kompleksitet, træghed og snigende polarisering truer nye fremskridt og eroderer tilliden mellem folk og til autoriteterne. Men, hvor vi ser træghed eller polarisering i dag, kan handlekraft og nye fremskridt vokse frem, hvis blot det gribes systematisk an.

Netop i en tid med voksende uoverskuelighed og store samfundsudfordringer er det værd at huske, at demokrati ikke opstod i godt vejr; det fødtes i storm. At det ikke kun handler om at fordele goder, men også risici og værdighed. Der har ikke siden Anden Verdenskrig været større behov for en demokratisk oprustning.

Hvem og hvad: Vi er en ny organisation med gammel erfaring..., der på tværs af temaerne/udfordringerne, ønsker at finde svarene sammen med de mennesker / samarbejdsparnere, der ønsker at løse udfordringerne. Vi kender nogle svar / løsninger, men vil blive klogere på...

Hvorfor gør vi det?: Fordi fordi, omverdensanalyse, visioner, kollektive problemer, kollektive løsninger. Alt det vi tror på.Vi har erfaring, og nu er vi nysgerrige på de næste skridt i arbejdet for at løse udfordringerne. Internationalt, national, regionalt

Partners: Vi arbejde sammen med...

Medarbejdere

Rune Baastrup
Direktør
41 77 45 75
Marina Janell Søndergaard
Afdelingschef
28 79 70 03
Dan Holt Højgaard
Udviklingschef
31 72 20 11
Karoline Amalie Steen
Vicedirektør
Ruth Gøjsen
Afdelingschef
24 94 43 88
Bjørn Bedsted
International direktør
30 78 51 71
Trine Krarup
Kommunikations- og salgskonsulent
23245817
Anton Hvidtjørn
Projektleder
31 40 32 56
Lise Bitsch
Seniorprojektleder
31 33 32 03
Morten Friis
Konsulent
60 70 46 36
Ane Stær Nissen
Faglig chef for programudvikling
51 94 35 15
Marie Hoff
Projektleder
31 48 08 06
Helle Bager Nielsen
Chefkonsulent
24 98 47 16
Aske Palsberg
Seniorprojektleder
26 35 69 91
Mie Clemens
Organiseringskonsulent
Thomas Richardt Ratje
Juniorkonsulent
20 46 99 98
Sylwia Tawadrous
Organiseringskonsulent
50 68 55 83
Signe Filtenborg
Konsulent
31 48 67 80
Stine Skot
Projektleder
31 21 00 51
Amal Thomsen
Community Building Manager
22 25 91 12
Frederik Rosén
Seniorprojektleder
31 40 53 76
Sigrid Vedel Neuhaus
Projektleder
26 28 86 84
Rasmus Mikkelsen
Projektleder
31 48 87 27
Nana Gerstrøm Alsted
Projektleder
31 37 81 62
Søren Gram
Seniorprojektleder (orlov)
30 78 51 67
Mads Schou
Chefkonsulent
27 28 90 07
Lise Lerche
Konsulent (barsel)
28 73 82 50
Rebecca Jacobsen
Organiseringskonsulent
81 11 76 70
Sissel Ladegaard
Projektleder
53 60 22 63
Mia Danielsen
Konsulent
28 44 78 35
Flemming Andersen
Seniorrådgiver
40 36 88 04
Jesper Byrgiel
Sekretariatskoordinator
25 46 14 05
Malte Warburg
Chefkonsulent
30 48 49 40
Mattias Friis Jørgensen
Chefkonsulent
26 84 08 99
Jane Ibsen Piper
Chefkonsulent
42 47 71 93
Bent Mariager
Grønne Nabofællesskaber
29 36 41 68
Maria Gudme
Konsulent
20 30 46 03
Lise Coermann Nygaard
Juniorkonsulent
Simon Packness
Grafisk juniorkonsulent
22 38 99 16
Lotus Danst
Organiseringskonsulent
21 94 19 85
Søren B. Jepsen
Art Director
26 24 72 56
Ditte Burmeister
Seniorprojektleder
31 16 61 05
Sigurd Tao Lyngse
IT-projektmedarbejder
42 77 21 77
Marie Louise Jørgensen
Seniorprojektleder (barsel)
30 78 51 73
Mark Hessellund Beanland
Seniorprojektleder
31 78 97 50
Katrine Krimm
Kontorassistent
Hans Czajkowski Jørgensen
Webudvikler og-adminstrator
30 78 51 72
Noah D. Weiss
Projektleder
Niels-Kristian Tjelle Holm
Projektleder
31 40 74 18
Nicklas Bang Bådum
Seniorprojektleder (barsel)
31 37 42 48
Lars Klüver
Seniorrådgiver
40 11 01 82
Naja Kilime
Akademisk medarbejder
31 50 71 52
Sif Juhl Jacobsen
Projektleder
31 58 98 55
Lone Belling
Organiseringskonsulent
25 32 20 55

Bestyrelse

Birgitte Kofoed Olsen
Bestyrelsesforperson
Ph.d., Partner, Carve Consulting
Bjørn Hansen
Medlem af bestyrelsen, udpeget af bestyrelsen
Vicedirektør, BUPL
Else Sommer
Medlem af bestyrelsen, udpeget af bestyrelsen
Professionelt bestyrelsesmedlem
Jens Friis Lund
Medlem af bestyrelsen, udpeget af repræsentantskabet
Professor, Københavns Universitet
Jette Runchel
Medlem af bestyrelsen, udpeget af medarbejderne
Præsident, Røde Kors
Marina Janell Søndergaard
Medlem af bestyrelsen, udpeget af medarbejderne
Chefkonsulent
Ulrich Bang
Medlem af bestyrelsen, udpeget af repræsentantskabet
Underdirektør, Dansk Erhverv
Mark Hessellund Beanland
Medlem af bestyrelsen, valgt af medarbejderne
Seniorprojektleder